سال رونق تولید گرامی باد

 

منوی اصلی


ارتباط با شهردار

 

 

شاهرخ شاهرخی شیروان

 شهردار

پیگیری فرم ارتباط با شهردار

پیوند ها

 
 
 

جلسه سیصد و چهلم 94/05/11 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و چهلم 94/05/11 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت19 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    درخواست شهروند م.ت مقرر گردید مبلغ یک میلیون تومان مساعده به نامبرده پرداخت گردد.

2-    درخواست شهروند سید ا.س مطرح و مقرر گردید با 20%اعمال بخشودگی اعمال گردد.

3-    مقرر گردید پیرو دستورالعمل استانداری به شماره4784/42/41-94/4/8 افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ارائه تأئیدیه از اداره مربوطه ،از کلیه عوارضات متعلقه متعلق به ملک ساختمانی نوسازی-تغییر کاربری آماده سازی و سایر هزینه های متعلقه با رعایت شرایط ذیل در موقع اخذ پروانه معاف می باشند .

3-1) حداکثر زیربنای الگوی مصرف 120متر مربع 3-2) حد اکثر عرصه 200متر مربع 3-3) معافیت فقط یکبار برای هر خانواده می باشد.

4-توافق نامه شماره 11296 و پیرو نامه شماره 11308-94/4/24 مربوط به ورثه مرحوم ز قرائت و مورد تائید قرار گرفت . مقرر گردید کپی از متن توافق نامه به فرمانداری ارسال گردد.

5-توافق نامه به شماره 12495-94/5/6 مربوط به ح.غ مطرح و مورد تائید قرار گرفت ضمناً مقرر گردید کپی از متن توافق نامه به فرمانداری ارسال گردد.

6-توافق نامه شماره 12102 مورخه 94/5/3 مربوط به آقای ع.ح مطرح و مورد تائید قرار گرفت . ضمناً مقرر گردید کپی از متن توافق نامه به فرمانداری ارسال گردد.

نظرات (0) کلیک ها: 410

جلسه سیصد و سی و نهم 94/05/11 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و نهم 94/05/11شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت16 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    درخواست جناب ک جهت تخفیف هزینه های کفن و دفن مربوط به مرحوم خ مطرح و مقرر گردید با اعمال 50%تخفیف اعمال گردد.

2-    مقرر گردید منبعد از افزایش دکه در سطح شهر جداً خودداری گردد و در رابطه با خواسته شهروند رعیت دوست مقرر گردید قرارداد اجاره همانند سایر دکه ها تنظیم و به علت اینکه سرپرست خانواده در سال اول 20%بخشودگی اعمال گردد.

3-    عطف به نامه شماره 10286مورخ 94/05/13شهرداری محترم مقرر گردید طبق لایحه ارسالی اقدام گردد.

4-    درخواست شهروند ج جهت اعمال تخفیف در هزینه های کفن و دفن مرحوم ی.ج مقرر گردید با اعمال تخفیف 100% در هزینه غسالخانه و آمبولانس اعمال گردد و هزینه قبر اخذ گردد.

5-    در خصوص درخواست رانندگان افزایشی اخیر مقرر گردید در خصوص تقسیط همکاری لازم صورت پذیرد و در این صورت پس از پایان اقساط ورود به داخل شهر امکان پذیر خواهد بود ،در غیر اینصورت سازماندهی در مسیرهای فرعی صورت پذیرد.

6-    درخواست شهروند ع.ب مطرح و مقرر گردید با اقساط 24 ماهه بدون اخذ پیش پرداخت اقدام گردد.

نظرات (0) کلیک ها: 352

جلسه سیصد و سی و هفتم 94/05/04 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و هفتم 94/05/04 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت16 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    با عنایت به شکایت مکرر شهروندان محترم در خصوص دستورالعمل تقسیط عوارض شهرداری در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستورالعمل فوق موقتاً تا تاریخ 94/6/1 مورد استناد قرار گیرد و بعد از آن تاریخ دستورالعمل مذکور ابطال می گردد و تا مورخه 94/5/20 شهرداری محترم لایحه جدید پیشنهاد گردد.

2-    در پاسخ به لایحه شماره 11804 مورخ94/4/1 شهرداری مقرر شد به میزان کرایه ماهیانه تیزرهای تبلیغاتی (تلویزیون های شهری آقای علی احمدی) شهرداری پخش گردد .

3-    در پاسخ به لایحه 12042 مورخه 94/5/1 در خصوص تجهیزات منصوبه btsتلفن همراه در محوطه پارک در موعد مقرر جمع آوری گردد.

4-    در پاسخ به درخواست آقای م در خصوص پیمانکاری حمل مصالح شیروان مقرر شد با توجه به مذاکره حضوری با شهردار محترم در صورتیکه سه دستگاه کامیون مدل پائین داف و آیفا و ... حذف شود همکاری لازم صورت گیرد.

5-    در پاسخ به درخواست پدر مرحوم ن.ص که از مدد جویان کمیته امداد امام خمینی   می باشد مقرر شد هزینه کفن و دفن و ایاب و ذهاب با 35% تخفیف مساعدت گردد.

6-    در پاسخ به درخواست ع.پ مقرر شد در صورتیکه طرح تفضیلی پیش آمدگی دارد طبق مجاورین با فروش مقابل موافقت می گردد.

نظرات (0) کلیک ها: 548

جلسه سیصد و سی و هشت 94/05/06 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و هشت 94/05/06 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت18 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

در ابتدا شهردار محترم گزارشی از کارهای انجام شده در سفر تهران به کلیه اعضای محترم شورا ارائه دادند و مقرر گردید موارد ذکر شده که بسیار در توسعه شهر نیز موثر می باشد با جدیت تمام پیگیری گردد.

1-    عطف به درخواست انجمن اسلامی فاطمیون مقرر گردید با سازمان حمل و نقل همگانی هماهنگی لازم بعمل آید .

2-    عین درخواست شهروند ق.ج مطرح و مقرر گردید پس از بررسی گفته های شهروند ،و پس از تائید موارد ذکر شده با اعمال 30%تخفیف اعمال گردد.

3-    عطف به نامه شماره 12506-94/5/6شهرداری محترم مربوط به خانم م.ص مقرر گردید با نرخ کارشناسی رسمی دادگستری واگذار گردد.

4-    درخواست شهروند ح.م مطرح و مقرر گردید متراژ تا خط لوله مجدداً بررسی و در اقساط پاسخ داده شود.

5-    درخواست شهروند م.ق مطرح و مقرر گردید از 20%بخشودگی برخوردار گردند.

6-    چون پرونده های مطروح از طرف شهروندان م و م و ....در شورا بررسی گردید لذا مقرر گردید پرونده های نامبردگان به کمیسیون توافقات بصورت انفرادی ارجاع داده شود.

نظرات (0) کلیک ها: 492

جلسه سیصد و سی و ششم 94/04/30 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و ششم 94/04/30 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت19 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست ابراهیم علی خان زاده مقرر شد پیرو مصوبات 93/6/1 و 92/11/29 که مورد اعتبار می باشد به این شرح که با پرداخت 1/5(یک پنجم) نقدی الباقی در 36ماه بدون کارمزد مصوب شده بود مقرر شد تخفیف 30% مورد موافقت واقع گردید .

2-    در پاسخ به لایحه شماره 11851 مورخ 94/4/30 شهرداری مبنی بر اجازه اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ دو میلیارد توماندر قالب خرید قیر یا فراورده های بتنی مورد موافقت واقع گردید و مقرر شد شهرداری اقدام لازم پیگیری شود.

3-    در خصوص تعیین تکلیف پارک و فضای خدماتی تاسیساتی انتهای سجاد شهر و مهر مجدداً تأکید می شود پیگیری لازم مبذول گردد و چنانچه مالکین قابل شناسایی نبوده اند با بهای کارشناسی شده از طریق دادگستری پیگیری گردد . ضمناً احدی از مالکین آقای احمد علیزاده نیز به میزان که مالکیت دارند و بیشتر مبلغ پرداخت شده مطابق مبالغ پرداخت شده تملک شود تا اقدام مجاری قانونی مستند با آن صورت پذیرد.

4-    در پاسخ به درخواست شهروند ابراهیم صدقی مقرر شد شهرداری پاسخ لازم جهت تصمیم گیری به شورا ارسال گردد.

5-    پیرو مصوبات قبلی در خصوص همکاری شهرداری با آموزش و پرورش جهت احداث واحدهای تجاری در مدارس مقرر شد کلیه ادارات دولتی همچون آموزش و پرورش ،کمیته امداد و اداره ورزش و جوانان در قالب تفاهم نامه دوطرفه بهره برداری به تناسب آورده منعقد گردد.

 

نظرات (0) کلیک ها: 499
 
 
 

زبان سایت

پل ارتباطی مردم با ما

 

تابلو اعلانات


 

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز171
mod_vvisit_counterدیروز538
mod_vvisit_counterاین هفته1771
mod_vvisit_counterهفته قبل3077
mod_vvisit_counterاین ماه13085
mod_vvisit_counterماه گذشته9755
mod_vvisit_counterکل بازدیدها441228

بازدیدکننده جاری : 7
آدرس آی پی : 54.234.208.87
,
امروز : 26, ژوئن, 2019

ساعت

اوقات شرعی