ساعت:

12:34

تاریخ:

28 شهریور 1400

شهرداری شیروان

آگهی مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 2 قطعه کارگاهی و یک باب مغازه (مرحله اول)

مرحله اول مزايده فروش تعداد 5 قطعه زمين با کاربري مسکوني و 2 قطعه کارگاهی و 1 باب مغازه (1/1400)

شهرداري شيروان به استناد ماده 13 آئین‌نامه  مالي شهرداري‌ها و مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان بند 4 صورت جلسه 607 تعداد 5 قطعه زمين با کاربري مسکوني و 2 قطعه کارگاهی و یک باب مغازه را از طريق مزایده و سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir را طبق جدول ذیل واگذار نمايد.

1- مهلت اخذ اسناد ازسامانه :  از تاريخ 11/06/1400 لغايت پايان وقت اداري 20/06/1400 می‌باشد.

2- مهلت بارگذاری اسناد در سامانه:  تا ساعت  14 سه شنبه مورخ 30/06/1400 می‌باشد.

3- جلسه بازگشائي:  پاکت‌ها ساعت 9 صبح  روزچهارشنبه مورخ 31/06/1400 در محل شهرداري تشكيل خواهد شد.

4-مبلغ پیشنهادی برای هر قطعه زمین و مبلغ تضمین شرکت در مزایده (سپرده) میبایست به صورت فیزیکی در پاکتهای در بسته تا موعد مقرر تحویل دبیرخانه شهرداری گردد و سپرده نفرات برنده اول تا سوم ، تا انجام معامله قطعي نزد شهرداري باقي خواهد ماند و چنانچه نفرات اول تا سوم از انجام معامله به هر دليل انصراف دهند سپرده آن‌ها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

5- هزينه درج آگهي مزايده به عهده برندگان مزايده می‌باشد .

6- مبلغ  زمین به صورت نقد از برنده مزايده  دريافت خواهد شد.

7 -مبلغ خريد اسناد مناقصه 000/700 ريال  می‌باشد که از درگاه بانکي موجود در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت انجام می‌گیرد .

8- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در فرم شرايط و ساير اسناد مزايده مندرج است كه متقاضيان می‌بایست جهت دريافت اسناد به آدرس خراسان شمالي ، شيروان ، شهرداري، امور قراردادها و پيمانها مراجعه و همچنين شماره تماس 05836228938  جهت کسب اطلاعات بيشتر در اختيار متقاضيان می‌باشد.

                                                                                                                            مرتضی رضوانی سرپرست شهرداری شيروان

دیفکاربري  پلاك ثبتي قطعات  آدرسمساحت به مترمربعقيمت پايه کل ملک(به ريال)  سپرده مزایده به ریال
1مسکونی13684 فرعی از 13 اصلیانتهای خیابان کاشانی بعد از پل فلزی کوچه اترک 2708/180000/000/800/2000/000/140
2مسکونی13682 فرعی از 13 اصلیانتهای خیابان کاشانی بعد از پل فلزی کوچه اترک 2707/174000/000/450/2000/500/122
3مسکونی13675 فرعی از 13 اصلیخیابان امام خمینی (ره) پشت اداره راه و ترابری41/304000/000/500/4000/000/225
4مسکونی13676 فرعی از 13 اصلیخیابان امام خمینی (ره) پشت اداره راه و ترابری98/311000/000/650/4000/500/232
5مسکونی8356 فرعی از 13 اصلیخیابان شهریار  2/9 انتهای کوچه73/289000/000/000/11000/000/550
6کارگاهی8514 فرعی از 13 اصلیمیدان امام علی(ع) کارگاه مزاحم70000/000/800/5000/000/290
7کارگاهی8560 فرعی از 13 اصلیمیدان امام علی(ع) کارگاه مزاحم60000/000/000/5000/000/250
8مغازه148 فرعی از 589 اصلیپاساژ رحیمی غرفه 55 طبقه همکف27/18000/000/400/5000/000/270