ساعت:

19:23

تاریخ:

9 بهمن 1401

شهرداری شیروان

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مقابل داروخانه ها و نانوایی های سطح شهر

نگاهی به اقدامات پیشگیرانه شهرداری شیروان در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا / اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مقابل داروخانه ها و نانوایی های سطح شهر در جهت جداسازی صف ها و جلوگیری از اجتماعات