ساعت:

3:22 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مقابل داروخانه ها و نانوایی های سطح شهر

نگاهی به اقدامات پیشگیرانه شهرداری شیروان در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا / اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مقابل داروخانه ها و نانوایی های سطح شهر در جهت جداسازی صف ها و جلوگیری از اجتماعات