ساعت:

20:47

تاریخ:

30 مهر 1400

شهرداری شیروان

تزئین شهر و نصب المانهای نوروزی در شیروان بی سابقه بود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : نصب المان نوروزی در میادین و بلوارها و پارک های سطح شهر بی سابقه بود که در این طرح یک میلیارد و پانصد میلیون ریال هزینه شده است.

المانهای نصب شده از دریچه دوربین: