ساعت:

19:58

تاریخ:

9 بهمن 1401

شهرداری شیروان

جعفر حیدری: ورود تاکسی های جدید به ناوگان حمل و نقل درونشهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: اولین تاکسی های جایگزین خودروهای فرسوده به ناوگان حمل و نقل درون شهری شیروان وارد و این روند تا جایگزینی آخرین خودروی فرسوده طبق برنامه زمان بندی شده کشوری ادامه خواهد داشت و در این راستا و تحقق این امتیاز، پیگیری استمرار دارد.

 

 

جعفر حیدری”مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه” از ورود اولین تاکسی های جایگزین خودروهای فرسوده به ناوگان حمل و نقل این شهر خبر داد و گفت: این روند تا جایگزینی آخرین خودروی فرسوده طبق برنامه زمان بندی شده کشوری ادامه خواهد داشت و در این راستا و تحقق این امتیاز، پیگیری استمرار دارد.