ساعت:

4:48 ق.ظ

تاریخ:

20 آذر 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و شصت وششم 94/07/05 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و شصت وششم 94/07/05 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت20 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    پیرو مصوبه گذشته شورا در خصوص آسفالت محل واحدهای آپارتمانی شرکت تعاونی کارخانه قند مجدداً مقرر شد نسبت به آسفالت محل در اولین فرصت اقدام شود.

2-    در پاسخ به درخواست آقای ع.ب مالک ملک واقع در حاشیه شهید بهشتی مقرر شد مطابق مصوبه قبلی پاسخ داده شود و به عبارت دیگر مقرر شد در اقساط حداکثر 6ماهه بدون کارمزد اقدام و در غیر اینصورت اقساط 24ماهه با کارمزد منعی نخواهد داشت.

3-    صورتجلسه کمیسیون فضای سبز مورخه 94/6/21 در جلسه قرائت شد و مورد موافقت واقع گردید .

4-    در پاسخ به درخواست در پاسخ به درخواست غ.پ مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی مقرر شد با اخذ 50%نقد و الباقی طی یک فقره چک یکماهه بدون کارمزد اقدام گردد.

5-    در پاسخ به درخواست آقای ج.ر مقرر شد پیرو نامه 966-94/6/9 شورای شهر در صورت نیاز با رعایت ضوابط در اولویت های بکارگیری مساعدت گردد.

6-    در پاسخ به درخواست معرف ش.ح در خصوص فوت آقای مرحوم م.ر که در شرایط بسیار بد اقتصادی بوده مقرر شد با توجه به مراجعه همسایگان و نداشتن سرپرست از کلیه هزینه ها 60%معاف می گردد.

7-    در خصوص درخواست شهروند م.ش مقرر شد بابت تشویق شهروندان با تخفیف مقرر در مصوبه کلی در اقساط 24ماهه دریافت گردد.