ساعت:

4:16 ق.ظ

تاریخ:

21 خرداد 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و شصت و سه 94/06/31 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و شصت و سه 94/06/31 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت15 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    درخواست شهروند مرحوم ل.م مطرح و مقرر گردید بجز هزینه قبر سایر هزینه ها دریافت گردد و فقط هزینه قبر دریافت نگردد و رایگان محاسبه شود . این تصمیم بنا به اوضاع اقتصادی نامبرده و شهادت شهود مبنی بر استضعاف نامبرده صادر گردید.

2-    عطف به درخواست جناب مهندس الهی معاونت محترم شهرداری مقرر گردید برابر مقررات پرداخت گردد.

3-    درخواست شهروند م.پ مطرح و با توجه به آزاده و جانباز بودن نامبرده مقرر گردید 3/1(یک سوم) بدهی نقدی دریافت و مابقی در اقساط 24ماهه با کارمزد وصول گردد.

4-    درخواست شهروند سید م.ح مطرح و مقرر گردید به میزان پرداخت نقدی از تخفیف ایام بهره مند و بجز جریمه های ماده صد که شامل تخفیف نمی گردد در اقساط یکساله و بدون کارمزد دریافت گردد.

5-    درخواست خانم ج مطرح و مقرر گردید در صورت ارائه نامه کمیته امداد یا بهزیستی و پس از تائید کارشناس شهرداری حداکثر 5متر مکعب ماسه مساعدت گردد.

6-    در خصوص درخواست شماره 10198/86 مدیریت محترم آموزش و پرورش راجع به واحدهای تجاری آموزش و پرورش بدین طریق اظهار می دارد واحدهای تجاری دبیرستان زینبیه پاسخ داده شود و بدهی در حساب فی مابین قرار گیرد تا از طریق بودجه دولت و با هماهنگی شهرداری و آموزش و پرورش پیگیری گردد.