ساعت:

4:26 ق.ظ

تاریخ:

21 خرداد 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و نود و نه 94/09/15 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و نود و نه 94/09/15 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    در بحث ساماندهی تبلیغات و نصب هرگونه وسایل تبلیغاتی مقرر گردید از نصب هرگونه داربست و مشابه آن خودداری و در اسرع وقت شهردار محترم نسبت به ارائه لایحه مناسب جهت موضوع اقدام نماید.

2-    عطف به درخواست شهروند کربلایی ق.ب مقرر گردید کلیه هزینه ها با اعمال 50% تخفیف اعمال گردد.

3-    عطف به درخواست شهروند ع.ص مقرر گردید با 40%تخفیف به شهروند اعمال شده و سایر کارهای اداری صورت پذیرد.

4-    پیرو درخواست شهروند م مقرر گردید در هزینه های تخفیف 50%تخفیف اعمال گردد . ضمناً مدارک تحت پوشش بودن نامبرده بررسی گردد.

5-    مقرر گردید در پی تقاضای آقای م. ا کلیه عوارضات و رای کمیسیون ماده صد مقرر گردید با اقساط 24ماهه قسط بندی و دریافت گردد.

6-    با توجه به درخواست شهروند ت مقرر گردید بخشودگی در هزینه های غیر از جرایم با نظر شهردار محترم اعمال و ضمناً با نظر شهردار محترم نیز در تقسیط درازمدت با تنظیم زمان توسط شهردار محترم اقدام و پاسخ داده شود.

7-    عطف به درخواست ساکنین میلان کارگر5 مقرر گردید کارشناسان عمران شهرداری بازدید نموده و در برنامه های زمان بندی و در فرصت مربوطه اقدام شود.