ساعت:

6:59 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و نود و یک 94/8/26 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و نود و یک 94/8/26 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    در پاسخ به لایحه شماره 20851-24/8/94 شهرداری در خصوص اعلام کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص اجاره ماهیانه تعیین شده قصر بادی کودکان در پارک نشاط و کوثر در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع گردید.

2-    در پاسخ به درخواست آقای د که درخواست نقل و انتقال یک قطعه زمین از املاک شرکت تعاونی پرستاران شیروان مقرر شد چنانچه اعضای شرکت تعاونی پرستاران خودشان بدهکار می باشند رأساً از مالکین وصول و پاسخ داده شود و چنانچه شرکت تعاونی بدهکار بوده و مالکین بدهکار نمی باشند چکی به تاریخ 5ماه دیگر اخذ تا آن موقع نیز اگر شرکت تسویه حساب نمود چک عودت در غیر اینصورت به میزان سهم مالک وصول شود.

3-    مبایعه نامه 23160 مورخه 21/8/94 فی مابین آقای ن.پ در جلسه مطرح شد و در قبال تعریض مقدار 14/6 متر مربع در خیابان شهید همراهان یک واحد تجاری به میزان 24 متر مربع با حذف یک واحد پارکینگ رایگان مورد موافقت واقع شد.کپی مبایعه نامه نیز به فرمانداری ارسال شود.

4-    در پاسخ به درخواست همسایگان مرحومه ز.ح که وضعیت مالی خوب ندارد در خصوص هزینه کفن و دفن نامبرده مقرر شد هزینه کفن و دفن با 50%تخفیف اقدام گردد.