ساعت:

7:37 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هفتاد و نه 94/08/3 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هفتاد و نه 94/08/3 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم و شهردار محترم تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    درخواست کارمند آقای ح مطرح و مقرر گردید همکاری لازم جهت جلوگیری از تضییع حق پرسنل محترم بلامانع و همکاری صورت پذیرد.

2-    درخواست شهروند ن مطرح و مقرر گردید 3/1(یک سوم)نقد و الباقی طی 6ماه و بدون کارمزد اخذ گردد.

3-    درخواست اعضاء محترم هیأت أمنای امام زاده یحیی مطرح و مقرر گردید 15متر مکعب ماسه رایگان تحویل و هزینه حمل بعهده خودشان می باشند .ضمناً اگر قبلاً کمکی شده است موارد به شورا گزارش گردد.

4-    عطف به درخواست و نامه شماره 20967-29/7/94 مقرر گردید با اخذ تعهد از هیأت مدیره شرکت مبنی بر اجرای چاه جذبی و سایر اقدامات لازم صورت پذیرد و چنانچه امکان اصلاح زیر سازی و اقدامات لازم میسر است انجام سپس آسفالت توسط شهرداری انجام گیرد و در غیر اینصورت پیشنهاد ابتدایی مصوبه اجرایی شود.

5-    عطف به نامه شماره 19866 29/7/94شهرداری مقرر گردید با توجه به اعتراض شهروند مجدداً کارشناسی گردد.

6-    درخواست شهروند محترم ن مطرح و مقرر گردید طبق مصوبه قبلی و در تقسیط 20ماهه و بدون کارمزد مساعدت گردد.

اعضای کمیسیونهای شورای شهر بشرح ذیل :1-حمل و نقل: احمد عاقل ،دکتر ساعدی،حاج خانم قربانیان 2- عمران: حاج آقا ارونقی ، آقای محمدزاده،شاهرخی ،عاقل3- حقوقی :ارونقی ،قربانیان،حسین پور ،کلالیان، شاهرخی4- بوجه و درآمدزایی : حاجی ارونقی ،ساعدی، عاقل،شاهرخی،کلالیان 5-معماری و شهرسازی: شاهرخی ،عاقل ،حسین پور،قربانیان6- فضای سبز : عاقل ،ساعدی،فیاض،شاهرخی،قربانیان،کلالیان7- خدمات شهری و بهداشت: ساعدی ،عاقل، کلالیان،فیاض، 8-فرهنگی: قربانیان،محمدزاده،فیاض،حسین پور، کلالیان