ساعت:

7:07 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و سی و سه 94/12/9 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و سی و سه 94/12/9 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 19با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    توافق نامه شماره 33964-6/12/94 مطرح و مقرر گردید طبق توافقنامه صورت پذیرفته اقدام گردد.

2-    نامه شهروند م.ب مطرح و مقرر گردید چنانچه پروانه صادره هم اینک با طرح تفضیلی (کاربریهای محل و ..) هم خوانی دارد ،بدون تحمیل هزینه نسبت به پاسخ اقدام شود و اگر تغیراتی یافته یا پروانه اصلاح می شود ،صرفاً نسبت به افزایش احتمالی هزینه تحمیل گردد.

3-    مبایع نامه 33515-3/12/94 شهرداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت (کپی توافق نامه به فرمانداری ارسال گردد)

4-    درخواست شماره 33515-3/12/94 شهرداری مطرح و بهر خرید 311تن قیر به مبلغ 20میلیارد تسهیلات موافقت بعمل آمد.

5-    پیرو نامه 26207-شهرداری شیروان مقرر گردید با اخذ تعهد قبول مسئولیت هرگونه اعتراض احتمالی یا ادعای مالکیت و چنانچه در طرح جدید جزء ممر نمی باشد ،24متر در قالب تجاری پاسخ داده شود.

6-     عطف به نامه شهروند آقای ک.م مقرر گردید با توجه به طلب کارکرد نامبرده از شرکتی که پیمانکار می باشد کارمزد بخشوده گردد.