ساعت:

11:30 ق.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و سی و چهار 94/12/10 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و سی و چهار 94/12/10 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 16با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پی درخواست آقای س.رض و خانم ا.ث مقرر گردید با توجه به اینکه متقاضی دارای سند شش دانگ می باشد و اداره ثبت اسناد بدون توجه به سندی که خود همان اداره صادر کننده اش می باشد و بدون استعلام قانونی مبادرت به ایجاد حقوق ارتفاق بابت اسناد صادر ه مستند به ماده 147نموده است ،مقرر شد سند صادره اولیه مصدر تصمیم شهرداری قرار گیرد و مجوز تملک و ایجاد ابنیه احتمالی با طی مراحل قانون شهرسازی صادر شود.

2-    پیرو درخواست م.ح مقرر گردید ملاک محاسبه کسری مساحت از مساحت 180متر محاسبه گردد و کسری آن طوری محاسبه شود که حق و حقوقی ضایع نگردد.

3-    عطف به نامه شماره 29681-3/11/94 مقرر گردید با نظر کارشناسی دادگستری به متقاضی واگذار گردد.

4-    عطف به نامه شماره 34149-9/12/94 مقرر گردید در صورت امکان کارمزد تسویه گردد و وام های مذکور به مدت 6ماه تمدید گردد.و در صورت عدم وجود نقدینگی جهت پرداخت کارمزد تمدید وام بلامانع می باشد.