ساعت:

12:57 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1402

شهرداری شیروان

سی درصد تخفیف برای شما

شهرداری شیروان در پیوند با ارائه بسته های تشویقی برای شهروندانی که اقدام به پرداخت عوارض شهرداری می کنند با دریافت مجوز از شورای اسلامی شهر شیروان برای شهروندی که از امروز عوارض شهرداری را پرداخت کند سی درصد تخفیف در نظر گرفته است

بنابراین از همه شما مردم فهیم شهر دعوت می کنیم برای استفاده از این بسته تشویقی ، پرداخت عوارض شهرداری را آغاز کنید