ساعت:

11:09 ق.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

شکار لحظه ها

مهندس احمدی شهردار شیروان هر گاه مناسب تشخیص دادند، از بخش های مختلف شهرداری بدون اطلاع قبلی بازدید می کند تا از نزدیک بر فعالیت همکاران خود نظارت کند

دیروز هم که سرزده از قسمت اداری بازدید می کرد تعدادی از شهروندان که برای انجام کاری در این بخش حضور داشتند، فرصت را غنیمت دانسته و با مراجعه به شهردار خواستار رسیدگی به کارهای خود شدند

همان گونه که پیش بینی می شد و سابقه هم دارد مهندس احمدی هم بی هیچ عذر و بهانه ای و با رویی گشاده به درخواست آنان پاسخ داد و دستورات لازم را در همین پیوند ابلاغ کرد

یکی از همکاران ما در بخش اداری هم این صحنه را با دوربین گوشی همراه خود شکار کرد و برای ما ارسال کرد که جا دارد از ایشان هم تقدیر کنیم