ساعت:

8:32 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

فرهاد زراعتکار: شهرداري مكلف به تعطيلي مشاغل مزاحم است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها؛ مصاديق مشاغل مزاحم تاحدودي مشخص شده است. اين قانون هر چند که مربوط به سال هاي خيلي دور مي باشد، اما بازنگري شده و بر این اساس؛ هر شغلي كه مزاحم بهداشت عمومي بوده یا زندگي عادي مردم را دچار مشكل كند، شغل مزاحم تلقي مي شود و شهرداری ها مکلف به تعطیل یا تخریب یا انتقال این اماکن هستند.

 

 

فرهاد زراعتکار”معاون خدمات شهری شهرداری شیروان” وظيفه شهرداري در برخورد با مشاغل مزاحم در قانون مشخص شده و آن تعطيل یا تخریب یا انتقال مشاغل مزاحم است و شهرداري مكلف شده با سیر مراحل قانونی یاد شده در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها اقدام شد.

 

 

 

وی افزود: در صورت تشخيص و تأييد مزاحم بودن شغلي بر اساس دليل موجود از سوي مامورين شهرداري، مزاحم بودن شغل مربوطه به مالك ابلاغ خواهد شد و مالك بايد بر اساس قانون در مدت زمان مشخص شده مزاحمت خود را برطرف نموده يا تعطيل شود. البته مالك مي تواند مزاحمت خود را برطرف كرده يا به كميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ اعتراض نمايد كه اعضاي آن كميسيون سه نفر مي باشند كه اعضاي آن را شوراي شهر مشخص مي كند.