ساعت:

8:02 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

محل کسب واقع در واحدهای غیرتجاری، تعطیل می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ محل های کسب و پیشه و یا تجارت دایر در مناطق(واحدهای) غیرتجاری، تعطیل می شود.

“مسئول واحد ساختمانی و شهرسازی شهرداری شیروان” گفت: در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری در منطقه(واحد/مکان) غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر باشد، شهرداری با طرح موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ها، تقاضای تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت را می نماید.


الحمد محمدی”مسئول واحد حقوقی شهرداری شیروان” ادامه داد: کمیسیون مزبور در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلتی که بیش تر از دو ماه نمی باشد، اتخاذ تصمیم به تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت می نماید و این تصمیم؛ بوسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود.

عظیمی”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در پایان از مردم خواست؛ چنانچه در حوالی محل سکونت آنان، موارد مزبور وجود دارد به طریق مقتضی(کتبی) به شهرداری شیروان اعلام آدرس نمایند.

نیازی به ذکر هویت اعلام کننده نمی باشد.