ساعت:

9:33 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

محمدزاده قانعی: مسئولیت، امانت سنگینی برای خدمتی بی منت و تلاشی صادقانه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ مسئولیت ها امانت سنگینی است که با رأی مردم و انتخاب منتخبین مردم به هیئت رئیسه شوراهای اسلامی شهر واگذار می شود و اعضای منتخب در چیدمان هیئت رئیسه مجلس محلی شهر نیز باید بعنوان امانت داران مردم و نظام مقدس ج.ا.ا، با خدمتی بی منت و تلاشی صادقانه در حوزه های مختلف که قانون گذار، آن را تعریف کرده، در مسیر پیشرفت و تعالی روز افزون کشور حرکت کنیم.

 

محمّد محمّدزاده قانعی”رئیس شورای اسلامی شهر شیروان” گفت: از 12 شهریور 93، دومین سال از چهارمین دوره فعالیت شورای اسلامی شهر آغاز شد و در موطن وزیر کشور، دارالمصلین شیروان در کمال وحدت، انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیروان برای آغاز فصلی نو برای تلاشگران عرصه خدمت از سوی مردم برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیروان در ادامه بیان داشت که: تک تک اعضای شورای اسلامی شهر شیروان به مانند سایر شوراهای شهر و روستا در کشور در راستای حفظ ارزش های کیان مقدس جمهوری اسلامی و خدمت صادقانه به شهر و شهروندان حوزه انتخابیه خود جدی و ثابت قدم حرکت کرده و می کنند.

 

محمّدزاده قانعی شوراها را مرکز فکر و تولید علم  توصیف کرد و اظهار داشت: از درون همین شوراها ایده های خوب به منصه ظهور می نشیند و خروجی های خوبی در حوزه ایده ها، ابتکار و طرح های نو به جامعه ارائه می شود و مهمترین ویژگی در شوراها، احساس مسئولیت و تکلیف در قبال منافع عمومی، جمعی و فردی است و عمل جمعی و داشتن روحیه گروهی و همچنین مشورت کردن و مشورت گرفتن از راه های موفقیت آمیز است، که مجلس محلی شیروان، در این راه ثابت قدم بوده و می باشد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این مسئولیت ها امانت سنگینی است که با رأی مردم به ما واگذار شده، عنوان کرد: ما نیز باید بعنوان امانتداران این مردم، با خدمت بی منت و تلاش صادقانه در حوزه های مختلف که قانون گذار آن را برای ما تعریف کرده است، در مسیر پیشرفت و تعالی روز افزون کشور و شهر شیروان حرکت کنیم.

عالی ترین ترکیب شورای اسلامی شهر شیروان در دومین سال از دوره خدمتی چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر بیان داشت: عمر شورا با اجرای کامل مصوبات و اعمال اقدامات نظارتی، بر اساس یک تقویم زمانی پیش می رود و نظم را یکی از راه های تقویت شورا می دانیم و تشکیل جلسات منظم بر مبنای یک برنامه زمانی باعث می شود خروجی خوبی در کار داشته باشیم و شرکت قاطع اعضا در جلسات و پیگیری و اجرای کامل مصوبات و اقدامات نظارتی و تعامل سازنده و مستمر این شورا از ابتدای راه خدمت و در ادامه با شهردار و مجموعه شهرداری بر اساس یک تقویم زمانی، عمر شورا را پیش می برد.