ساعت:

18:20

تاریخ:

1 بهمن 1400

شهرداری شیروان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان : سم پاشی درختان سطح شهر به مدت یک هفته انجام می شود (2)