ساعت:

02:08

تاریخ:

26 مهر 1400

شهرداری شیروان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان : سم پاشی درختان سطح شهر به مدت یک هفته انجام می شود (2)