ساعت:

7:19 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

33 متکدی و کارتن خواب در مرکز طلوع نگهداری می شود.

33 متکدی و کارتن خواب در مرکز طلوع نگهداری می شود.

مسئول واحد خدمات شهری شهرداری شیروان افزود : در دو ماه اخیر ، 33 متکدی و کارتن خواب در مرکز طلوع نگهداری می شود.

حمید جعفری افزود : از این تعداد 21 نفر متکدی هستند که 4 نفر خانم و 17 نفر آقا می باشند که از مجموع آنان ، 7 نفر تحویل خانه سالمندان ، 2 نفر تحویل کمپ اعتیاد بهزیستی و مابقی پس از اخذ تعهد تحویل خانواده هایشان گردید.

این مسئول در خدمات شهری شهرداری شیروان اضافه کرد : در این مدت 11 نفر کارتن خواب در این مکان نگهداری می شودکه با غذای گرم و اسکان از آنان پذیرایی شدند.