ساعت:

11:33 ق.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

آگهی فراخوان عمومی، ثرمایه گذاری و مشارکت به بلند مدت شهرداری شیروان.

آگهی فراخوان عمومی، ثرمایه گذاری و مشارکت به بلند مدت شهرداری شیروان.