ساعت:

8:43 ب.ظ

تاریخ:

3 مهر 1402

شهرداری شیروان

آگهی فراخوان عمومی، ثرمایه گذاری و مشارکت به بلند مدت شهرداری شیروان.

آگهی فراخوان عمومی، ثرمایه گذاری و مشارکت به بلند مدت شهرداری شیروان.