ساعت:

14:12

تاریخ:

8 بهمن 1401

شهرداری شیروان

آگهی فراخوان عمومی، ثرمایه گذاری و مشارکت به بلند مدت شهرداری شیروان.

آگهی فراخوان عمومی، ثرمایه گذاری و مشارکت به بلند مدت شهرداری شیروان.