ساعت:

8:00 ب.ظ

تاریخ:

3 مهر 1402

شهرداری شیروان

قائم مقام شهردار

قائم مقام شهردار

مسعود الهی