ساعت:

7:52 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

آگهی مزایده 6 قطعه زمین الیاف

آگهی مرحله اول مزایده فروش تعداد 6 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در زمین های الیاف