ساعت:

8:31 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

آگهی مناقصه عمومی ((پروژه اجرای جمع آوری آب های سطحی ( کانال سرپوشیده خیابان دانشگاه شیروان )-مرحله اول مناقصه