ساعت:

9:48 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری شیروان مرحله دوم ((اجرای پل عابر پیاده بر روی رودخانه چایلق))