ساعت:

6:50 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شیروان در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر به شماره 3730/ش-92/12/8از محل اعتبارات داخلی پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید.