ساعت:

9:06 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

احمد عاقل: کارکرد زیست محیطی؛ مهمترین اثر فضای سبز در شهر ها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: نقش و اهمیت فضاهای باز و سبز در محیط زیست و کیفیت زندگی مجتمع های زیستی به طور  چشمگیری رو به افزایش است. در اکثر کشور ها، فضای باز و سبز جزء لاینفک تصمیمات برنامه ریزی کاربری زمین و شهرها به شمار می آیند.

 

 

احمد عاقل”عضو شورای اسلامی شهر شیروان” که در جمع مسئول و کارشناسان واحد فضای سبز شهرداری حضور داشت، بیان داشت: از مهمترین اثرهای فضای سبز در شهر ها ، کارکرد زیست محیطی آنهاست که شهر ها را به عنوان زیست محیطی آنهاست که شهر ها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی دار کرده است. منظور از بازدهی اکولوژیکی نیز زیباسازی بخش های شهری ، کاهش دمای محیط ، تولید اکسیژن افزایش نفوذپذیری خاک در مقابل انواع بارش و مانند اینها می باشد.

 

 

عاقل ادامه داد: فطرت انسان به گونه ای آفریده شده است که توانایی های بسیاری دارد و این توانایی ها در ارتباط با زیبایی های طبیعی که در زندگی شهری که همان فضاهای سبز می باشند، رشد و در پرتو بهره مندی از فضای سبز خلاقیت های انسان شکوفا می گردد.

 

 

عضو شورای اسلامی شهر شیروان که نسبت به سرانه فضای سبز در دارالمصلین دغدغه اش متبلور بود، افزود: سرانه عبارت است از مساحت، تقسیم بر جمعیت. در واقع سرانه عبارت است از مقدار زمینی که به طور متوسط از هر کدام از کاربری ها به هر نفر از جمعیت شهر می رسد. امروزه در بیشتر کشور ها میزان سرانه هر یک از خدمات شهری نشان دهنده میزان رفاه و کیفیت زندگی در شهرها می باشد. در این میان سرانه فضاهای سبز نیز به عنوان یکی از فاکتور های مهم افزایش سطح زندگی در شهرها می باشد و ما باید تا سر حد امکان؛ سرانه فضای سبز را برای مردم به حد استاندارد نزدیک نماییم.