ساعت:

22:32

تاریخ:

10 تیر 1401

شهرداری شیروان

از تمامی رانندگان حمل و نقل ناوگان عمومی شهرداری شیروان تست کرونا صورت گرفت

از تمامی رانندگان حمل و نقل ناوگان عمومی شهرداری شیروان تست کرونا صورت گرفت

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، به همت شهرداری شیروان و با مشارکت مرکز بهداشت ، در راستای مقابله با بیماری کرونا از تمامی رانندگان حوزه حمل و نقل شهرداری شیروان ، تست سلامت کرونا صورت گرفت .