ساعت:

6:36 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

اطلاعیه :قابل توجه اصناف شیروان

اطلاعیه :

قابل توجه اصناف شیروان


 

در اجرای بند 21 اصلاحیه ضوابط و مقررات سازمان تنظیم و بهسازی تابلوهای خدماتی ، تجاری ، ادارات  و سازمانها ی دولتی وابسته

کلیه صنوف  اعم از بازاری ، سازمانها ، موسسات و دوایر دولتی  

هر واحد مذکور مکلف است نسبت به تبلیغات محیطی خود یک تابلو در ورودی محل کار و کسب خود نصب نماید  مابقی ممنوع  و در غیر اینصورت با خاطیان برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد گرفت و تابلوهای مذکور جمع آوری خواهد شد .

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان.