ساعت:

06:35

تاریخ:

10 آذر 1401

شهرداری شیروان

افتتاح گلخانه

س از افتتاح متمرکز پروژه ها، #گلخانه-بزرگ-شهرداری شیروان ، با حضور دکتر جدی نماینده محترم مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان ، رسما شروع به کار کرد