ساعت:

8:38 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

افزایش نرخ کرایه تاکسی های درون شهری

 

برابر بند (1) مصوبه مورخ 28 /93/2  شورای محترم شهر و تائید فرمانداری محترم شهرستان شیروان ازمورخ 5 خرداد  ماه سال جاری  کرایه تاکسی های درون شهری بشرح جدول ذیل  25%  افزایش یافت.