ساعت:

3:45 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

اماکن مزاحم شهری تعطیل و دامداری ها تخریب می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ اماکن مزاحم و تولید کننده سروصدا و دود تعطیل و اماکن خلاف بهداشت و مزاحم واقع در مناطق مسکونی اعم از دامداری ها و … تخریب می شود.


حیدری”معاون خدمات شهری شهرداری شیروان” گفت: بنا به تکلیف شهرداری در جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها می باشد، لذا از تاریخ انتشار این آگهی صاحبان مشاغل مزاحم شهری، مراکز دامداری، اصطبل چارپایان، مراکز نگهداری پرندگان و طیور، مراکز تولید کمپوست و … و تمامی مشاغل و مراکزی که ایجاد مزاحمت و سروصدا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانواران می نماید، ابلاغ می شود، ظرف مدت سی روز نسبت به تعطیل، انتقال یا تخریب اقدام نمایند.

 

عظیمی”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” ادامه داد: شناسائی اینگونه اماکن و موارد توسط واحد بازرسی/اجرائیات(پایور ساختمان) شهرداری شیروان در دستور کار قرار گرفته است و اگر توسط صاحبان اقدامی صورت نپذیرد و یا ظرف ده/10 روز از تاریخ این آگهی، اعتراضی واصل نشود، شهرداری رآساً به وسیله مأمورین خود اقدام(تعطیل یا انتقال یا تخریب) خواهد نمود.

عظیمی در پایان از مردم خواست؛ چنانچه در حوالی محل سکونت آنان، موارد مزبور وجود دارد به طریق مقتضی(کتبی) به شهرداری شیروان اعلام آدرس نمایند. نیازی به ذکر هویت اعلام کننده نمی باشد.