ساعت:

18:41

تاریخ:

24 مهر 1400

شهرداری شیروان

انتخاب پایگاه حبیب ابن مظاهر شهرداری شیروان به عنوان موفق ترین پایگاه شهرستان در سطح حوزه امیرالمومنین(ع)