ساعت:

5:13 ب.ظ

تاریخ:

18 آذر 1402

شهرداری شیروان

انتقال دفتر کار شهردار شیروان…

مهندس احمدی شهردار شیروان در پی دستورالعمل دورکاری ادارات و بمنظور تکریم ارباب رجوع، به همراه معاونین ، دفتر محل کار خود را در جهت کاهش مصرف گاز، به واحد شهرسازی منتقل کرده است

۲۵ دی ماه ۱۴۰۱