ساعت:

16:31

تاریخ:

6 آذر 1401

شهرداری شیروان

انتهای خیابان طالقانی بازگشایی می شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری شیروان از روند اصلاح هندسی انتهای خیابان طالقانی بازدید کردند.

این طرح در جهت بازگشایی این خیابان در حال اصلاح می باشد