ساعت:

4:40 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

این هم کاری برای زیباسازی شهر

زیبا سازی شهر یک ضرورت است و به همین دلیل بود که مهندس احمدی شهردار شیروان در همان روزهای نخست پذیرفتن مسئولیت با کارگروه زیباسازی شهرداری نشستی برگزار کرد و تاکید نمود باید زیباسازی شیروان در دستور کار قرار گیرد.

و اما بعد

واحد تاسیسات شهرداری شیروان امروز پروژه رنگ آمیزی نرده های تاکسی رانی را آغاز کرد که امیدواریم شروعی باشد برای پایان برخی از آلودگی های بصری شهر