ساعت:

13:30

تاریخ:

11 بهمن 1401

شهرداری شیروان

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از بلوار پیروزی در پی درخواست شهروندان

پس از درخواست و گزارشات رسیده از طرف اهالی محترم بلوار پیروزی مبنی بر وجود نخاله های ساختمانی رها شده در این منطقه ، تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر (آقایان اسماعیل زاده ، اسکندریان و آریانفرد) به همراه مسئول اداره مدیریت پسماند شهرداری بازدیدی از محل داشته و دستورات لازم را صادر کردند.