ساعت:

06:52

تاریخ:

19 بهمن 1401

شهرداری شیروان

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و معاونت شهرداری از نمایشگاه انجمن تجسمی شیروان (کوله بار مهربانی )

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و معاونت شهرداری از نمایشگاه انجمن تجسمی شیروان (کوله بار مهربانی )

 


به گزارش واحد خبر شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

 آقایان حسن اسکندریان عضو شورای اسلامی شهر و اسحق ربیعی معاونت توسعه مدیریت  منابع شهرداری شیروان از نمایشگاه توانمندیهای  هنرآموزان شیروان ( کوله بار مهربانی) در محل ابتدای ورزش بازدید کردند.

حاضرین در این دیدار از خدمات هنر مندان شهرستان در رشد و توسعه این شهر قدردانی کردند.