ساعت:

20:24

تاریخ:

30 دی 1400

شهرداری شیروان

بازدید شهردار شیروان از دفتر خبرگزاری صدا وسیما ، روزنامه خراسان و مرکز نیکوکاری محسنین شیروان