ساعت:

12:32

تاریخ:

18 آذر 1401

شهرداری شیروان

بازدید شهردار شیروان از واحدهای زیر مجموعه شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، مهندس احمدی شهردار شیروان با حضور در سایت پسماند ، کارخانه آسفالت ، خدمات شهری و انبار مرکزی ، از نزدیک با مدیران و پرسنل این واحدها دیدار کردند