ساعت:

04:50

تاریخ:

28 مهر 1400

شهرداری شیروان

بازدید شهردار شیروان به همراه اعضای شورای اسلامی شهر از انتهای خیابان طالقانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، ظهر امروز مهندس احمدی شهردار شیروان به همراه اعضای شورای اسلامی شهر از انتهای خیابان طالقانی بازدید کردند