ساعت:

16:22

تاریخ:

6 آذر 1401

شهرداری شیروان

بازدید شهردار شیروان به همراه اعضای شورای اسلامی شهر از انتهای خیابان طالقانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، ظهر امروز مهندس احمدی شهردار شیروان به همراه اعضای شورای اسلامی شهر از انتهای خیابان طالقانی بازدید کردند