ساعت:

3:24 ب.ظ

تاریخ:

4 تیر 1403

شهرداری شیروان

بازدید مسئولین شهری از گلخانه شهرداری شیروان

 بازدید مسئولین شهری ازروند تولید گل در  گلخانه شهرداری شیروان