ساعت:

3:56 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

بازدید 1076 مورد پرونده های ساختمانی و پاسخ به شهروندان توسط واحد نقشه برداری شهرداری شیروان

بازدید 1076 مورد پرونده های ساختمانی و پاسخ به شهروندان توسط واحد نقشه برداری شهرداری شیروان 

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، شیرزاد ربانی مسئول واحد نقشه برداری شیروان از انجام 90 مورد بر و کف در سطح شهر در شش ماهه نخست امسال توسط این واحد خبر داد.

وی از بازدید 1076 مورد بازدید پرونده هی ساختمانی و پاسخ به شهروندان در زمینه های گذربندی ، املاک و حقوقی ، پلیس ساختمانی ،UTM ، کمیسیون ماده 100 ،خدمات شهری ، کنترل مکان ها از نظر شیب و برو کف ، توجیح ناظرین و پیمانکاران در محل پروژه ها ، برداشت مسطحاتی و توپوگرافی معابر و پارک ها جهت ترسیم وضع موجود ، محاسبه شیب طولی و عرضی شهید بهشتی ، پارک دانش ، خیابان شهید زرهرن ، پارک آبی ، خیابان معصوم زاده ، چایلق ، خیابان فروغی ،توحید 4 و 8 ، ورزش 17 و 18 را از دیگر فعالیت های این واحد در مدت مذکور بر شمرد.