ساعت:

04:38

تاریخ:

28 مهر 1400

شهرداری شیروان

با حضور نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان ، تست آمادگی جسمانی پرسنل آتش نشانی شیروان برگزار شد.

با حضور نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان ، تست آمادگی جسمانی پرسنل آتش نشانی شیروان برگزار شد.

تست آمادگی جسمانی ، پرسنل سه ایستگاه آتش نشانی شیروان با حضور نایب رئیس شورای اسلامی ، معاونت خدمات شهری و مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان در محل سالن ورزشی کشتی برادران زهرایی در آیتم های دوی پانزده متر با کپسول ، پارالل ، شنا ، بارفیکس ، دراز و نشست ، پرش جفت ، پیمایش نردبان افقی با موفقیت طی کردند.

جعفر حیدری رئیس آتش نشانی شیروان هدف از برگزاری این تست را ، ضریب توان آمادگی پرسنل در مواجهه با حوادث و خطرات احتمالی عنوان کرد.