ساعت:

6:22 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

با ما در حفظ پاکیزگی شهر همراه باشید

مدیریت پسماند شهرداری شیروان الحق مسئولیت سختی دارد ، خاصه در ایامی که بختک کرونا ما را رها نمی کند و باید با حفظ پاکیزگی شهر سعی و تلاشی دو چندان داشته باشد

به همین جهت ، کارکنان این واحد ، شب و روز در حال کار و کوشش هستند ، تازه ترینش نظافت پنجشنبه بازار پس از اتمام آن ، نظافت گروهی چندین منطقه و جمع آوری نخاله ها و بالاخره جمع آوری پسماندهایی چون کاغذ و پلاستیک از حاشیه کمربندی شهر و پاکسازی زمین های خالی