ساعت:

18:13

تاریخ:

24 مهر 1400

شهرداری شیروان

بیانیه شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان در پی شهادت دانشمند هسته ای شهید محسن فخری زاده