ساعت:

11:18 ق.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

بیش از پانصد تابلوی جدیدراهنمایی کوچه ها و معابر توسط واحد خدمات شهری شهرداری شیروان نصب شد.

بیش از پانصد تابلوی جدیدراهنمایی کوچه ها و معابر توسط واحد خدمات شهری شهرداری شیروان نصب شد.

به گفته حمید جعفری مسئول خدمات شهری شهرداری شیروان ، امسال بالغ بر پانصد تابلوی جدید راهنمایی کوچه ها و معابر پس از ساخت و رنگ آمیزی در محل های مختلف اعم از پارک ها ، میادین و معابر نصب شده اند. وی ادامه داد : 16 تابلوی جدید میادین نصب ، 50 سبد زباله ، 40 گاری جمع آوری پسماند ، 125 صندلی و نیمکت در سطح پارکها و سطح شهر جایگزین شده اند .