ساعت:

3:38 ق.ظ

تاریخ:

3 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

تاسیسات همه جا ، شب ، روز ، خیابان ، ساختمان

واحد تاسیسات شهرداری شیروان ، به واسطه نوع ماموریت هایش ، همه جا و همیشه حضور دارد

نمونه هایی از این حضور را در ادامه می خوانید

خط کشی میدان فلسطین تا میدان معلم توسط کارکنان ترافیک ، بازگشایی و حمل شبانه نخاله در خیابان کاشانی توسط اجرائیات ساختمان ، رنگ آمیزی خانه فرهنگ شهرداری و تعمیر چراغ های ساختمان جدید عمرانی