ساعت:

17:45

تاریخ:

24 مهر 1400

شهرداری شیروان

تخفیفات سی درصدی عوارضات شهری در دستور کار شورای اسلامی شهر شیروان قرار گرفت