ساعت:

3:37 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

تعطیلی کلیه بوستان های سطح شهر جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا توسط شهرداری شیروان

تعطیلی کلیه بوستان های سطح شهر جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا توسط شهرداری شیروان