ساعت:

7:40 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

‍ تغییر به نفع مردم

در جهان آفرینش « تغییر » یک اصل است ، اصلی که نه خدشه می پذیرد و نه نادیده انگاشته می شود، این تغییر اما گاه سبب ساز رخدادهای نیکو می گردد و گاه نامطلوب ، گاه زیبا و گاه زشت و و و اما هر آنجا که این تغییر منافع مردم یک جامعه ( اعم از شهری و روستایی ) را به دنبال داشته باشد به امری ستوده و نیکو بدل می شود اما ناگفته نماند که ایجاد تغییر یک ریسک نیز محسوب می گردد، چرا که چنانچه در پیش آمد پیامدهایش هماره پسندیده و مثبت نیست حتی آنجا و آنگاه که با هدف خدمت در پی تغییر هستیم نیز چه بسا که خیانت رخ می دهد برغم این ، مهندس احمدی از همان روز نخست حضور در شهرداری شیروان « تغییر » را پی گرفت ، بی وقفه و مستمر ، پر قدرت و پر شتاب و چون این تغییر « نقشه راه » داشت پس ریل گذاریش بر همان مبنا انجام شد و شد آنچه در پی آن بود یعنی « تغییر به نفع مردم » و اینک نمادهای این تغییر آنسوی روبان ها چشم انتظار لحظه ای هستند که رونمایی شوند .

دوازده نماد تغییر با هزینه ای بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال همان میوه گوارا و به یاد ماندنی هستند که شهردار شیروان وعده اش را داده بود، او برای شش ماه وعده داد اما در کمتر از چهار ماه عملی کرد تا هم در شیروان تغییر ایجاد کند و هم در این باور ما که همیشه گمان داشتیم « از هزار وعده خوبان یکی وفا نکند » اما اینک تمام وعده های مهندس احمدی وفا کرد آن هم پیش از موعد و بی ذره ای و لحظه ای درنگ

افتتاح دوازده پروژه هدیه مهندس احمدی به مردم شیروان تا همیشه در یادها خواهد ماند